Tecken som stöd

 

Vad är tecken som stöd
– vem lämpar det sig för?

Tecken som stöd är ett kommunikationssätt, inte ett eget språk. Tecken som stöd bygger på de enskilda grundtecken som man använder i det finlandssvenska teckenspråket. Tecken som stöd skiljer sig från teckenspråkets uppbyggnad.

Eftersom man med tecken som stöd försöker främja talets utveckling sker tecknandet alltid enligt det talade språkets grammatik. När man använder tecken som stöd talar man som vanligt och förtydligar det man säger genom att teckna det viktigaste ordet i meningen. Ex. “Kom och äta,” så tecknar man bara äta.

Tecknen görs samtidigt som ordet uttalas.

Användningen av tecken som stöd främjar personer med sen talutveckling, personer med språkstörning, hörande barn och personer med hörselskada.

Det har även blivit väldigt populärt att använda ” Babytecken” åt babyer, för att babyn kan kommunicera i väldig tidig ålder via tecken. Vi lär babyn att vinka och det är ett tecken för ordet, Hej. Så varför inte lära dem mer?

När barnets tal är försenat borde barnets dagliga kommunikationspartners d.v.s. familjen och dagvårds/skolpersonal använda tecken parallellt med sitt tal. Man borde teckna de betydelsebärande orden i meningen, nyckelorden för att underlätta förståelsen av det talade budskapet. Barnen lär sig tecken via andra som använder dem och då får barnen ett bredare teckenordförråd och kan kommunicera och göra sig förstådd via dem.

Man borde fortsätta teckna med barnet ända tills barnet talar mer än hon tecknar.

Alla har rätt till språk!

Vem är i behov av undervisning i tecken som stöd?

  • Barn eller vuxna som är döva eller hörselskadade
  • Ett barn som har språkstörning kan vara i behov av tecken som stöd.
  • Barn med kommunikationssvårigheter

Var ansöker man om kommunikationsundervisning?

Kommunikationsundervisningen för hörsel- och personer med språkstörning söks hos stadens handikappservice. Beslut om beviljandet av undervisning fattas av socialarbetarna vid handikappservicen. Barnet bör ha ett utlåtande om behovet för tecken som stöd av en läkare eller en talterapeut.
Undervisningstimmarna varierar hos olika kommuner. De kan äga rum hemma hos barnets familj eller hos personalen i daghemmet. Ju fler personer som använder tecken i barnets omgivning desto snabbare lär sig barnet olika tecken och kan på detta sätt uttrycka sig och få sig ett kommunikationssätt.