Verksamhet

Mitt jobb går ut på att hjälpa föräldrar att ge sitt barn en möjlighet att kommunicera via tecken som stöd om hen har en hörselskada eller språkstörning.
Jag använder också tecken via lek åt barnet så att hen får det på naturlig väg.
För att så många som möjligt skall använda tecken åt barnet så undervisar jag även det för dagis-, förskole- och skolpersonal. Detta för att personalen skall kunna ge ett ännu bredare tecken-/ordförråd.
Jag besöker olika dagis-/förskolegrupper där jag sjunger och berättar sagor med hjälp av tecken och bilder.

Till mitt företag hör även Jenni Bergdahl som handleder familjer och daghem/skolor i tecken som stöd.

Ibland använder jag min medhjälpare, handdockan Kajsa, som enbart använder teckenspråk. Hon är väldigt populär bland både barn och vuxna.

Vad är tecken som stöd?

Tecken som stöd är ett kommunikationssätt, inte ett eget språk. Tecken som stöd bygger på de enskilda grundtecken som man använder i det finlandssvenska teckenspråket. Tecken som stöd skiljer sig från teckenspråkets uppbyggnad.

Eftersom man med tecken som stöd försöker främja talets utveckling sker tecknandet alltid enligt det talade språkets grammatik. När man använder tecken som stöd talar man som vanligt och förtydligar det man säger genom att teckna det viktigaste ordet i meningen. Ex. ”Kom och äta,” så tecknar man bara äta.

Tecknen görs samtidigt som ordet uttalas.

Användningen av tecken som stöd främjar personer med sen talutveckling, personer med språkstörning, hörande barn och personer med hörselskada.

Det har även blivit väldigt populärt att använda ” Babytecken” åt babyer, för att babyn kan kommunicera i väldig tidig ålder via tecken. Vi lär babyn att vinka och det är ett tecken för ordet, Hej. Så varför inte lära dem mer?

När barnets tal är försenat borde barnets dagliga kommunikationspartners d.v.s. familjen och dagvårds/skolpersonal använda tecken parallellt med sitt tal. Man borde teckna de betydelsebärande orden i meningen, nyckelorden för att underlätta förståelsen av det talade budskapet. Barnen lär sig tecken via andra som använder dem och då får barnen ett bredare teckenordförråd och kan kommunicera och göra sig förstådd via dem.

Man borde fortsätta teckna med barnet ända tills barnet talar mer än hon tecknar.

Alla har rätt till språk!

Vem är i behov av undervisning i tecken som stöd?

  • Barn eller vuxna som är döva eller hörselskadade
  • Ett barn som har språkstörning kan vara i behov av tecken som stöd.
  • Barn med utvecklingsstörning

Var ansöker man om kommunikationsundervisning?

Kommunikationsundervisningen för hörsel- och personer med språkstörning söks hos stadens handikappservice. Beslut om beviljandet av undervisning fattas av socialarbetarna vid handikappservicen. Barnet bör ha ett utlåtande om behovet för tecken som stöd av en läkare eller en talterapeut.
Undervisningstimmarna varierar hos olika kommuner. De kan äga rum hemma hos barnets familj eller hos personalen i daghemmet. Ju fler personer som använder tecken i barnets omgivning desto snabbare lär sig barnet olika tecken och kan på detta sätt uttrycka sig och få sig ett kommunikationssätt.

Minun työhöni kuuluu auttaa vanhempia antamaan lapsilleen, joilla on kuulovamma tai puhehäiriö mahdollisuus viestimiseen tukiviittomien avulla.
Käytän viittomia myös leikin yhteydessä, jolloin lapsi saa sen luonnollisella tavalla.
Opetan myös päiväkoti-, esikoulun ja koulun henkilökuntaa, jotta mahdollisimman moni aikuinen käyttäisi lapsille viittomia. Teen tätä, jotta henkilökunta osaisi antaa lapselle laajemman viittoma/sanavaraston.
Vierailen erilaisissa päiväkoti/esikouluryhmissä, joissa laulan ja kerron satuja käyttäen viittomia ja kuvia.

Joukkueeni kuuluu Jenni Bergdahl, jonka opettaa myös tukiviittomia perheille ja päiväkoidessa sekä kouluissa.

Joskus käytän apurinani käsinukke Kajsaa, joka käyttää pelkästään viittomia. Kajsa on hyvin suosittu niin lasten kuin aikuistenkin piirissä.

Mitä on tukiviittomat?

Jos lapsi ei osaa muodostaa ääntä, sanoja ja merkityksellisiä lauseita niin lapselle kommunikoiminen voi olla hyvin rasittavaa ja turhauttavaa. Silloin voi valita käytettäväksi tukiviittomia, jotta lapsi osaisi ilmaista itseään ymmärrettävällä tavalla. Tukiviittomissa käytetään sekä puhetta että viittomia yhtäaikaisesti jotta kommunikointi olisi mahdollisimman selkeää.
Lauseessa viitotaan tärkeimmät sanat. Esim, Huomenna lähdemme mummolle.(paksu sana viittomalla). Viittomat ovat suomalaisesta viittomakielestä.

Kuka tarvitsee tukiviittomia?

  • Lapsi tai aikuinen, joka on kuuro tai kuulovammainen
  • Lapsi, jolla on puhevaikeuksia
  • Kuuleva lapsi, jolla on kielellisiä vaikeuksia
  • Kehitysvammainen lapsi

Mistä hakea tukiviittomaopetusta?

Tukiviittomaopetusta kuulovammaisille ja lapsille, joilla on kielellisiä vaikeuksia, haetaan valtion vammaispalvelun kautta. Hakemuksen hyväksymisen tekee sosiaalityöntekijä vammaispalvelussa. Lapsella kuuluu olla lausunto lääkäriltä tai terapeutilta tukiviittomien tarvitsemiseen.
Kunnissa vaihtelee opetustuntien määrät. Opetus voi tapahtua joko lapsen kotona tai päiväkodissa. Mitä useampi henkilö, joka on lapsen arjessa mukana käyttää tukiviittomia, sitä nopeammin lapsi oppii käyttämään erilaisia viittomia tullakseen ymmärretyksi.